Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 01/7/2022

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022, do đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng sẽ tăng.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau:
- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

- Nhưng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa:
+ Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; hoặc
+ Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, từ 01/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa (đối với người lao động làm việc theo hợp đồng làm việc) theo từng vùng tăng lên như sau:
- Vùng I: Không quá 23.400.000 (Hiện nay là 22.100.000 đồng);
- Vùng II: Không quá 20.800.000 (Hiện nay là 19.600.000 đồng);
- Vùng III:Không quá 18.200.000 đồng (Hiện nay là 17.150.000 đồng);
- Vùng IV: Không quá 16.250.000 đồng (Hiện nay là 15.350.000 đồng).

Nguồn: thuvienphapluat
Các tin khác: