Sổ tay thuế Việt Nam 2020

Sổ tay thuế 2020 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2020.

Sổ tay thuế này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng tham khảo lại luật thuế chi tiết cụ thể cho từng trường hợp hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn.

Lịch kkê khai và nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2019

Tờ khai Thuế TNCN T12/2019 (nếu có)

30/1/2020

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

2

20/2/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2020

Tờ khai Thuế TNCN T1/2020 (nếu có)

3

20/3/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2020

Tờ khai Thuế TNCN T2/2020 (nếu có)

31/3/2020

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

Báo Cáo Tài Chính năm 2019

Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4

20/4/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2020

Tờ khai Thuế TNCN T3/2020 (nếu có)

30/4/2020

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

5

20/5/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2020

Tờ khai Thuế TNCN T4/2020 (nếu có)

6

20/6/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2020

Tờ khai Thuế TNCN T5/2020 (nếu có)

7

20/7/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2020

Tờ khai Thuế TNCN T6/2020 (nếu có)

30/7/2020

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

8

20/8/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2020 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2020 (nếu có)

9

20/9/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2020 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2020 (nếu có)

10

20/10/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2020

Tờ khai Thuế TNCN T9/2020 (nếu có)

30/10/2020

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

11

20/11/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2020

Tờ khai Thuế TNCN T10/2020 (nếu có)

12

20/12/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2020

Tờ khai Thuế TNCN T11/2020 (nếu có)

Download:
https://media.ex-cdn.com/EXP/media.taichinhdoanhnghiep.net.vn/files/attach/2020/04/18/pwc--so-tay-thue-vietnam-2020-2042.pdf
Nguồn file: PWC

Các tin khác: