Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng sẽ tăng thuế đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế phải không?


Theo thông tin từ Cổng TTĐT Tổng cục Thuế, tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBTVQH sẽ xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trong đó có dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi).

Theo Bộ Tài chính, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và xu hướng phát triển thời gian tới, chính sách thuế GTGT hiện hành đã phát sinh một số hạn chế nhất định cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện để phát huy hơn nữa vai trò của thuế GTGT.

Do đó, việc xây dựng Luật Thuế GTGT (sửa đổi) nhằm mở rộng cơ sở thu thuế; nghiên cứu sửa đổi một số quy định để chống gian lận và chống thất thu thuế GTGT, đảm bảo thu đúng thu đủ vào NSNN.

Về chính sách trong đề nghị xây dựng luật thuế GTGT thì Bộ Tài chính đề xuất 4 nhóm chính sách, trong đó đề xuất mở rộng cơ sở thuế (thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng chịu thuế GTGT 5%).

Giải pháp thực hiện là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 để thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT (chuyển một số hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế 5% hoặc 10%); nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 8 Luật Thuế GTGT 2008 để thu hẹp đối tượng chịu thuế 5% (chuyển một số dịch vụ sang đối tượng chịu thuế 10%).

Như vậy nếu theo chính sách này thì rất có thể sẽ tăng thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ đang không chịu thuế GTGT lên 5% hoặc 10% và một số hàng hóa, dịch đang chịu thuế suất 5% cũng sẽ tăng lên 10% khi thực hiện sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là một số thông tin mới cập nhật có liên quan đến việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng.