Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực và sắp có hiệu lực?


Hệ thống các văn bản về đăng ký thuế, kê khai thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế?
Dưới đây là hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về đăng ký thuế, kê khai thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Theo đó, đối với lĩnh vực đăng ký thuế thì có Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực theo bảng hướng dẫn bên trên.

Hệ thống các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân?
Dưới đây là hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân:

Theo đó, đối với lĩnh vực thuế giá trị gia tăng thì có Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản nêu trên vẫn còn hiệu lực.

Hệ thống các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt đang còn hiệu lực và sắp có hiệu lực trong năm 2022?
Dưới đây là hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt đang còn hiệu lực và sắp có hiệu lực trong năm 2022:


Hệ thống các văn bản về thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất đang còn hiệu lực và sắp có hiệu lực trong năm 2022?
Dưới đây là hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất đang còn hiệu lực và sắp có hiệu lực trong năm 2022:

Như vậy, trên đây là tổng hợp toàn bộ các văn bản về thuế còn hiệu lực, hết hiệu lực mà bạn có thể tham khảo.
Nguồn: thuvienphapluat