Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022 (từ ngày 01 – 10/12/2022).

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng từ 01/12/2022

Thông tư 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Theo đó, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC (Danh mục 2022) sẽ thay thế Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 09/2019/TT-BTC) (Danh mục 2017).

Tại Công văn 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022, Tổng cục Hải quan nêu ra một số nội dung mới tại Thông tư 31/2022/TT-BTC như sau:

- Danh mục 2022 gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng hàng ở cấp độ 8 số (tăng 601 dòng hàng so với Danh mục 2017).

- Những thay đổi tại Danh mục 2022 so với Danh mục 2017 tập trung vào việc cập nhật những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại của một số nhóm hàng để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các ngành hàng sau:

+ Thủy sản (Chương 03);

+ Thực phẩm chế biến (Chương 16, 19, 21);

+ Thuốc lá (Chương 24);

+ Hóa chất (Chương 28, 29, 38);

+ Dược phẩm (Chương 30);

+ Máy móc thiết bị (Chương 84, 85);

+ Phương tiện vận tải (Chương 87);

+ Tác phẩm nghệ thuật (Chương 97), ...
Các tin khác: