06 công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 10/2022

Trong tháng 10/2022, doanh nghiệp cần phải thực hiện những công việc nào liên quan đến kế toán, nhân sự?

Trong tháng 10/2022, doanh nghiệp cần phải thực hiện những công việc về kế toán, nhân sự sau đây:

1. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý
Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính).

Thời hạn tạm nộp thuế:
Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau, tức là thời hạn tạm nộp thuế TNDN đối với quý III/2022 là ngày 30/10/2022 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

Căn cứ để xác định số thuế tạm nộp quý:
- Doanh nghiệp thuộc diện lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế.
- Doanh nghiệp không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế.

Nguyên tắc tính, nộp số thuế TNDN tạm nộp theo quý:
- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
- Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp.

>> Xem chi tiết tại: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Lưu ý:
- Khi tạm nộp thuế quý, doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế;
- Thuế TNDN từ chuyển nhượng nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng thì không cần phải tạm nộp quý.
Các tin khác: