In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo Công văn 745/TCT-DNL

In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo Công văn 745/TCT-DNL

In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được quy định tại điều 12 của Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng nội dung này vẫn có nhiều thắc mắc. Mới đây nhất ngày 06/03/2018 Tổng cục thuế đã ra công văn số 754/TCT-DNL về việc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Theo đó Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra hóa đơn giấy đáp ứng điều kiện theo Quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì Ngân hàng có thể lấy làm căn cứ cấp tín dụng cho Doanh nghiệp

Nội dung công văn In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy có những điểm chính bao gồm:

* Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC: “Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này

* Điều kiện để in chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đáp ứng điều kiện theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC: ” Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

* Giá trị pháp lý của hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hoàn toàn có giá trị làm căn cứ để Ngân hàng cấp tín dụng theo hóa đơn. điều này được mục 3 điều 12 Thông tư số 32/2011: “Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

* Những ưu đãi thuế TNCN

Mời bạn xem thông tin chi tiết về In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo CV-754-TCT-DNL-ChuyenDoiHoaDonDienTuVoiNganHang

 
In Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo Công văn 745/TCT-DNL
Rate this post
 

Các tin khác: